FAQs Complain Problems

अाधारभूत कक्षा परिक्षा (BEE) परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा

विषय ः परिक्षफल  प्रकाशन सम्बन्धमा ।

    उपरोक्त सम्बन्धमा यस परशुराम नगरपालिका द्वारा मिति २०७५÷११÷२६ गते देखि संचालित नगर स्तरिय आधारभुत तह परिक्षाको परिक्षाफल प्रकाशन सम्बन्धमा परिक्षा समितीको मिति २०७५÷१२÷१३ गतेको बैठकको निर्णय अनुसार नगर स्तरिय आधारभुत तह परिक्षा ९द्यभ्भ्० को  नतिजा तपशिल बमोजिम रहेको व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सुचना प्रकाशित गरिन्छ । 
                                            
              

Supporting Documents: