FAQs Complain Problems

News and Notices

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागि निवेदन दिने बारेको सुचना ।

रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना तथा पाठ्यक्रम।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता सम्बन्धि सूचना ।

अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

लिखित परिक्षा सम्बन्धी सूचना ।

पुर्नताजगी तालिममा सहभागी भईदिने सम्बन्धी सूचना ।

उपभाेक्ता समिति/समुह मार्फत सञ्चालन हुनु योजनाहरुको कार्यान्वयन सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन(LISA) को अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरिएको सूचना ।

गुनासो सुनुवाई सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

गुनासो सुनुवाई अधिकारीको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना ।

Pages