FAQs Complain Problems

क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यविधि ।

क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यविधि ।

राजपत्र प्रकार : 
कार्यविधि