FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Content
सामुदायिक विद्यालय समायोजन कार्यविधि २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यविधि २०८० । PDF icon सामुदायिक विद्यालय समायोजन (प्रथम संसोधन) कार्यविधी २०७७.pdf
क्याम्पस अनुदान रकम व्यवस्थापन तथा कार्यान्वयन गर्न बनेको कार्यविधि २०७८ लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यविधि । PDF icon क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन (दोश्रो संसोधन) कार्यविधी २०७८.pdf
गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरुका लागि नि:शुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधि,२०८० । PDF icon गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई नि शुल्क एम्बुलेन्स सेवा संचालन कार्यविधी २०८० .pdf
क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन (दोश्रो संसोधन) कार्यविधी २०७८ । PDF icon क्याम्पस अनुदान रकम ब्यवस्थापन (दोश्रो संसोधन) कार्यविधी २०७८.pdf
परशुराम नगरपालिकाको मुक्तहलिया पुन: स्थापना कार्यविधि २०८० । PDF icon मुक्त हलिया पुनर्थापना कार्यविधी-2080.pdf
शैक्षिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० । PDF icon शैंक्षिक छात्रवृत्ति व्यवस्थापन कार्यविधी 2080.pdf
परशुराम नगरपालिकामा वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र संचालन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८० । PDF icon वडास्तरीय मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन कार्यविधी २०८०.pdf
वालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधी २०७७ लाई संसोधन गर्न बनेको कार्यविधी २०८० । PDF icon वालविकास केन्द्रको व्यवस्थापन सम्बन्धी (प्रथम संसोधन) कार्यविधी २०७७ .pdf
परशुराम नगरपालिकाको चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करार सेवामा व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०८०। PDF icon चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी करारमा भर्ना सम्बन्धी कार्यविधी २०८०.pdf
परशुराम नगरपालिकाको गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि,२०८० । PDF icon गुनासो ब्यवस्थापन कार्यविधी २०८०.pdf

Pages