FAQs Complain Problems

२०७३/७४ को नगर परिषद बाट पारित दररेट ।

२०७३/७४ को नगर परिषद बाट पारित गरिएको वार्षिक राजश्वको निम्नानुसारका शिर्षकका कर तथा दस्तुरहरु ।

Supporting Documents: